Administratieve Diensten

Administratieve en Financiële Dienstverlening omvat:

  • Het voeren van een volledige dagelijks actuele financiële administratie van de VvE
  • Beheren van de op naam van de VvE gestelde bankrekeningen
  • Volgens mandaat incasseren van de ledenbijdragen
  • Pro-actief beheer van de bankrekeningen, dat wil zeggen het genereren van rente-inkomsten over de reserve-gelden van de VvE
  • Bewaking en doorbelasting aan de leden en derden van de door de vergadering vastgestelde begroting en anderzijds aan de VvE verschuldigde gelden.
  • Het treffen van betalingsregelingen met leden en derden ter sanering van schulden aan de VvE.
  • Opstellen van Balans, Verlies- en Winstrekening alsmede een exploitatieoverzicht per boekjaar, concept begroting en daarbij behorende voorstel ledenbijdrage voor het nieuwe boekjaar
  • Initiëren van jaarlijkse controle door de kascontrolecommissie van de gehele financiële administratie