Bestuurlijke Diensten

Onder bestuurlijke diensten verstaan wij het:

 • op inzichtelijke wijze inrichten van administratie en archief (met inachtneming van wettelijke archieftermijnen) van de VvE voor inzage door leden en/of geautoriseerde derden.
 • Opstellen van door de vergadering vast te stellen mandaat ter incassering van ledenbijdragen.
 • Bijhouden van de ledenadministratie en het voeren van bijbehorende correspondentie
 • Optreden, zowel in- als extern, als behartiger van de belangen van de VvE.
 • Volgen van en onderhouden van contacten met de overheid over zaken die de VvE aangaan
 • Verzorging van administratieve formaliteiten voor autoriteiten, zoals vergunningen.
 • Vervullen van de secretariaatsfunctie (aanspreekpunt) voor de VvE.
 • Ondersteunen van de vergadering van eigenaars, commissies en anderzijds gedelegeerden over procedurele aangelegenheden.
 • Organiseren van jaarlijks één algemene ledenvergadering en het verzorgen van bijbehorende correspondentie zoals uitnodiging, agenda, volmachten, notulen e.d.
 • Voorbereiden van door derden te voeren gerechtelijke procedures en het in concept neerleggen van standpunten van de VvE t.b.v. verweerschriften.
 • Collectief verzekeren en het voldoende verzekerd houden van het onroerende goed en daaraan verbonden zaken.
 • Behandelen van alle assurantiezaken met inbegrip van schade-afwikkelingen welke onder de dekking vallen van de door de VvE afgesloten verzekeringen.
 • Uitbesteding van servicewerkzaamheden als schoonmaken.
 • Het in overleg met het bestuur opstellen en/of wijzigen van een huishoudelijk reglement en deze ter vaststelling  voorleggen aan de algemene ledenvergadering.